Oleczkaaa

65 tekstów – auto­rem jest Oleczkaaa.

Człowiek boi się ciszy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 lutego 2013, 20:02

Szczęście nie jest za­leżne od po­gody, ona je­dynie po­maga nam je odkryć. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 18 marca 2012, 14:21

Mrużąc oczy czuję niedo­syt, że nie mogę spoj­rzeć pros­to w słońce. I mogę to naz­wać oso­bis­tym pięknem, czy­li to co niedoścignione. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 16 kwietnia 2011, 17:32

W te­raźniej­szym świecie jest tak dużo prze­ciw­ności, że trud­no zna­leźć się na­wet w oko­licy ideal­ne­go środka. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 8 lutego 2011, 20:15

Kiedy tra­gizm ok­ry­je nas swoimi skrzydłami obiek­tywność do morza spływa wraz z łzami. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 4 stycznia 2011, 19:44

Zo­bojętnić się na uczucia
w potrzebie,
w cza­sie ukłucia.
Za­muro­wać się i zagrzebać
by­le poczekać,
by­le przeczekać. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 22 grudnia 2010, 09:32

Nie sta­rając się ze wszys­tkich sił nig­dy nie osiągniemy cze­goś w pełni satysfakcjonującego. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 18 października 2010, 18:33

Cza­sami zwa­lamy całą wi­ne na in­nych tyl­ko dla­tego, by nie przyz­nać się do włsa­nych słabości i do te­go, że na­wet my nie da­jemy so­bie ra­dy ze wszystkim. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 13 października 2010, 13:51

Jadąc autos­tradą pot­rzeb­ne są barierki.
_____________________
Mam nadzieję, że każdy zro­zumie co chciałam wyrazić. 

myśl
zebrała 59 fiszek • 24 września 2010, 17:36

W chwi­lach bólu i cier­pienia, rodzi­na i przy­jaciele są naj­bar­dziej do­ceniani. Ich miłość i opieka jest bezcenna. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 14 września 2010, 11:42

Oleczkaaa

(...) wybaczyć i zapomnieć. Albo zapomnieć i wybaczyć. Kolejność nieobowiązkowa. A nawet śmiem twierdzić – dowolna. "Wcześniej byłaś bardziej, teraz jesteś mniej bardziej."

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
N O P
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność